Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s) bij mij. Een enkele keer kan dat anders lopen. U kunt dan de volgende weg bewandelen:

  • In eerste instantie kunt u de klacht – mondeling of schriftelijk – bij mijzelf indienen. Ik probeer dan met u het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in dat gesprek geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.
  • De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat u, de klachtenfunctionaris en ik samen naar een oplossing zoeken.
  • Bent u ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is bedoeld voor cliënten als een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend voor u, wat betekent dat u geen mogelijkheid heeft om nog naar de rechter te gaan. Als ik echter van mening ben dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan ik wel naar de rechter stappen.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG), dat de klachtenprocedure uitvoert. Dit houdt praktisch in dat deze instantie een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie ter beschikking stelt.
Het klachtenreglement van het NIBIG vindt u hier.

Klachtenregelement-NIBIG-Wkkgz
.